Organisation NameContact Person
TISS Amita Bhide
Mahiti Adhikar Manch Bhaskar Prabhu
Childline India Carl
Ex Commisioner D Sukthanker
Urban Development Dept. D Joseph
BEAG Gautam Patel
AGNI Gerson da Cunha
  Gopal Pantbalekundri
VCAN Indrani Malkani
Ex Commisioner Jamshed Kanga
CIF Kajol Menon
Praja Milind Mhaske
  Navtej Nainan
CIF Nishit Kumar
NSF Pooja Shah
Clean Sweep Priya Ubale
CRY Puja Marwaha
NSF ranjana roy
OSD MCGM Seema Redkar
  Sharad Upasani
Ex Commisioner Shard Kale
AGNI Shrikant Soman
AIILSG Sneha Palnitkar
Ex Chief Town planner MMRDA V Phatak
Karmayog Vinay Somani